ОБЯВА

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”

гр. Момчилград- 6800, ул. “Войнишка” №1, тел./03631/ 21-19,22-54, E-mail: sou_mg@abv.bg

На основание Заповед № 886 от 15.03.2023 г. на директора на училището и Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси при разпореждане с общински имоти и движими вещи и предоставяне на общинска собственост под наем

О Б Я В Я В А

ЯВЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ:

Помещение за стоматологична дейност, находящо се в сградата на СУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград с площ 27 кв.м с начална месечна наемна цена 75 лева без начислен ДДС.

Търгът ще се проведе на 03.04.2023 г. от 12.00 ч. в кинозалата на училището.

Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 22.03.2023 г. до 31.03.2023 г. от касата на училището  срещу такса от 30 лв. без ДДС, платима в касата на училището.

Депозитът за участие е в размер на 10% от годишната наемна цена и следва да се заплати по IBAN: BG39DEMI92403100024408, BIC код: DEMIBGSF в Търговска банка „Д” –Момчилград до 31.03.2023 г.

За справки: тел. 03631/22-54 или 0886 736 228

Директор на СУ”Н.Й.Вапцаров”- Момчилград

Валя Чанева