ПОКАНА

П О К А Н А

№ 3

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

 На 22.03.2023 год. /сряда/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                         

                                                                                                                                                        Проект         

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
 2. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектно предложение финансирано от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
 4. Даване съгласие за промяна собствеността на път III-5073 (Мургово – Горна Крепост) – Археологически комплекс „Перперикон” от км 0+000 до                           км 1+200, от публично държавна в публично общинска собственост.
 5. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 6. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 116а по плана на град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 7. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ Х в кв. 152 по плана на ж.к. ,,Възрожденци“  град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 8. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40909.119.269 по плана на кв. ,,Студен кладенец „ град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 9. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на   Механизма за възстановяване и устойчивост.
 10. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на  Механизма за възстановяване и устойчивост.
 11. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 12. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                                    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

/инж. ЮСЕИН АХМЕД /