ОБЯВА

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР на СНЦ Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“, финансирана от ЕЗФРС чрез ПРСР 2014 – 2020 г.

В изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 188/29.11.2016 г. и Решение № 2 по Проокол от заседание на УС № 83 от 25.01.2023 г., СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.596 МИГ „Минерални бани – Чернооченве“  – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

  1. Допустими кандидати:

1) Общини на територията на МИГ (Минерални бани и Черноочене) – за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
2) Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
3) Читалища – за ремонтни дейности;
4) ВиК оператори – за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

2. Допустимите дейности:

1) Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2) Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
3) Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
4) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

5) Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
6) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
7) Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
8) Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

3. Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;
Разходите по т. в) не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. а), б) и г).

4. Период за прием:

Процедурата е с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: Първи краен срок с начало 13.03.2023 г. и край на приема 15.05.2023 г. – 17:00 ч.;
Втори краен срок:

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е предвижда в случай, че са налични остатъчни средства след приключен първи краен срок за подаване на проектни предложения, за което Управителният съвет ще вземе изрично решение.

5. Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 782 577,34 лв., определен по следния начин:

 Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 01.11.2021 г. – 570,000,00 лв.
 Остатък след приключен прием по процедура с № BG06RDNP001-19.100 – 36 697,94 лв.
 Освободен финансов ресурс в резултат на оттеглено проектно предложение с № BG06RDNP001-19.100-0002 на кандидат Община Минерални бани в размер на 146 651,40 лв.
 Прехвърлени средства съгласно Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 18.11.2022 г. – 29 228,00 лв.

6. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

1) Проектните предложения по процедурата следва да се вместват в следните минимални и максимални граници:

Минималният размер на допустимите разходи за проект е 97 790,00 лева (левовата равностойност на 50 000 евро);

Максималният размер на допустимите разходи за проект е до 391 160 лева (левовата равностойност на 200 000 евро);
Съгласно одобрената СВОМР няма ограничение за минималния размера на БФП за 1 проект.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект не може да надвишава 391 160 лв. (максималният размер на допустимите разходи за 1 проект при максимален интензитет на подпомагането от 100% за проект).

2) Безвъзмездна финансова помощ/Интензитет на подпомагане
За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране, в случай че не е налично генериране на приходи.
Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро (97 790 лева) за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%.
За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.

Безвъзмездната помощ за част от допустимите по процедурата дейности и кандидати, подробно описани в раздел 16 „Приложим режим на минимални/ държавни помощи“ на Условията за кандидатстване, се предоставя при спазване на правилата за „минимална помощ“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

7.Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

 

1 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в

населено място извън общинския център

40 т.
2 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура,

обслужваща населени места с високо ниво на безработица

10 т.
3 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги

и обхвата на териториално въздействие

40 т.
4 Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с

екологичен ефект.

10 т.
Максимален брой точки 100 т.
Минимален брой точки 10 т.

Максимален брой точки 100 т.
Минимален брой точки 10 т.
Минимален брой точки за преминаване на етапа „Техническа и финансова оценка“ – 10 точки. Методиката за оценка на проектните предложения е подробно описана в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ от Условията за кандидатстване.

8. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за  контакт: Юджел Лютви, изпълнителен директор и Сезгин Рамадан, експерт  СВОМР, e-mail: mig_min.bani@abv.bg

Подробна информация и пълен пакет документи по процедурата са публикувани на:

9. Начина за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи с използване на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез модула „Е-кандидатстване“ на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), достъпна на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.