НСИ: 413.1 млн. евро са чуждестранните инвестиции в област Кърджали към 31.12.2021

Икономика

Чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2021 г. възлизат на 413.1 млн. евро, което е с 61.1% повече в сравнение с 2020 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.5%, съответно 12.8% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2021 г. в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 7.7 млн. евро, или 1.9% от общият обем на направените ЧПИ в областта.

През 2021 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като c голям дял e община Кърджали – 163.6 млн. евро, или 39.6% от всички инвестиции в областта. Спрямо предходната 2020 година направените чуждестранни преки инвестиции в общината бележат спад от 6.0%, а относителният им дял от общите инвестиции в областта намалява с 28.3 процентни пункта.