ОБЯВА

Обяви

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл. 14, ал.7  от Закона за общинската собственост  и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпълнение на Решение №533 от 24.02.2023 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед № 230  от 09.03.2023 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

На 24.03.2023 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем на части от имот,  частна общинска собственост, както следва:

  1. Общинско нежилищно помещение – търговски обект №13, находящ се на втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ – 15.75 кв. м. с предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, месечна наемна цена: 66,15 лв., без ДДС.

2.Общинско нежилищно помещение – търговски обект №14, находящ се на втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ – 15,60кв.м. с предназначение: за развиване на търговска дейност, първоначална месечна наемна цена:  65,52 лв., без ДДС.

3.Общинско нежилищно помещение – търговски обект №15, находящ се на втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ – 15,60кв.м. с предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена: 65,52 лв., без ДДС.

4.Общинско нежилищно помещение – търговски обект №1, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ – 40,93кв.м. с предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена: 171,91 лв., без ДДС.

 

  • Условия на търга :Депозит, начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 23.03.2023 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.
  • При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите условия, всяка следваща седмица, в същия ден и час.
  • Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел. енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга.

.

Тел.за доп.информация: 03651/42-38 вътр.33

 

Инж.ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 

Република България, област Кърджали, гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568,  e-mail:   ardino@abv.bg

 

Вашият коментар