ОБЯВА

На основание чл.110  от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1  и чл. 98, ал.1 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №535 от 24.02.2023 год. на Общински съвет – Ардино и   Заповед № 231 от   09.03.2023 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 на 27.03.2023 г. /понеделник/ с начало: 12.00 часа в залата на Общината да  проведе търг с  явно наддаване за продажба на  движима вещ,  общинска собственост, както следва:

  1. Багер КАМ 821 с рег.№ К00155, рама №253, цвят червен, общинска собственост.. Първоначална тръжна цена – 5 425,00 лв. без ДДС.

Условия  на търга :Депозит, начин на плащане, оглед на движимата вещ, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до  16 часа на 24.03.2023 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.

– В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат  всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

Тел. за доп. информация: 03651/ 42-38 вътр.33

 

Инж. Изет Шабан

Кмет на община Ардино