О Б Я В А

Обяви

На 23.03.2023 г. от 10.00 ч. в Регионална дирекция по горите Кърджали  /гр.Кърджали, ул.”Васил Левски” №2/ ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи: Позиция №1 Мъжки кон – червен на цвят на възраст 11 години с бяла проточена черта на челото и бели петна на краката, с начална тръжна цена 600,00 лв. /шестстотин лева/, депозитът за участие е 60,00 /шестдесет / лв.;  Позиция №2 Женски кон – червен на цвят на възраст 10 години  с бяла проточена черта над очната ямка, с начална тръжна цена  700,00 лв. /седемстотин лева/, депозитът за участие е 70,00 /седемдесет лева/; Позиция №3 Женски кон – светло кестеняв цвят на възраст 10 години, височина с черна грива и бяло оцветяване на краката, с начална тръжна цена 700,00лв. /седемстотин лева/, депозитът за участие е 70,00 /седемдесет лева/; Позиция №4 Мъжки кон (кастрат) – светло кестеняв цвят на възраст 11 години с бяла проточена черта на главата, с начална цена 650,00 /шестстотин и петдесет лева/, депозитът за участие е 65,00 /шестедесет и пет лева/. Таксата за тръжната документация е 5 лв. /пет лева/, невъзстановими, вносими, както и депозитът в касата на РДГ Кърджали, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от  16.03.2023 г. до 22.03.2023 г., вкл., в който срок ще се приемат документи за участие. Оглед на вещите може да се извършва след заявка на тел. 0361 6 54 50.

 

 

Вашият коментар