ОбС в Минерални бани почете паметта на загиналите в земетресението

С минута мълчание в памет на жертвите на земетресението от 6 февруари започна 27-то заседание на общинския съвет в Минерални бани. Събраните до момента парични средства в помощ на пострадалите от жителите на общината, заедно със заплатите на общинските съветници и висшето ръководство на общината достигнаха 60 000 лева, каза преди това председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.

В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 9 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 11 допълнителни. Сред по-важните проекти за решения бяха приемане наОбщинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2022-2025 г. Вносител на докладната бе кметът на общината Мюмюн Искендер.

Съветниците приеха и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2023 г. Местните парламентаристи подкрепиха и участието на общината в разработване, кандидатстване и изпълнение на проект “Рехабилитация и модернизация на общинската улична осветителна мрежа с постигане на предписаната енергийна ефективност в Доклада за обосновка на енергийната ефективност в община Минерални бани по Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Гласувано и възлагане на услуга от общ икономически интерес по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа за дома”. Те взеха и решение за откриване на процедура по реда на обществените поръчки за обществен превоз на територията на общината. Освен това прехвърлиха правото на ползване на новия автобус, който общината получи от МОН на СУ “Христо Ботев” в село Караманци. Приета бе и годишната Програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани.

Сред останалите докладни бяха такива за определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване, организиране на публични търгове за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост и отпускане на еднократни финансови помощи.