10,4% е равнището на безработица в Кърджали при 5,6% за страната

877 души са излезли на трудовата борса през януари, 224 са започнали работа

Област Кърджали се нарежда на 23-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната

През месец януари 2023г. в област Кърджали на работа са постъпили 224 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 213 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 11 лица. 43 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 55 са от групата на специалистите и 126 са безработни лица без квалификация.По степен на образование с висше образование са 40 лица, със средно 107 и с основно и по-ниско 77 лица.

През месец януари 2023г.  в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 407 свободни работни места, от тях 366 на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 41, като всички са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

При брой на икономически активното население от Преброяване 2021 равнището на безработица през месец януари е 10,4% при 5,6% за страната. Равнището на безработица се увеличава спрямо предходния месец с 0,4% /10% за м.декември 2022г./, а спрямо месец януари 2022г. – с 0,6% /9,8%/.

Към 31.01.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 922, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение със 187 души /4 735/, а в сравнение с м.януари 2022г. регистрираните безработни са с 278 повече /4 644 за 01.2022г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,5%, а с най-високо – община Ардино – 22,2%.

Област Кърджали се нарежда на 23-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 877 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 36,2% /317/, 20,6% са регистрираните от сектор „Индустрия” /181/, от Аграрния сектор – 2,7% /24/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 355 – 40,5%.

Към 31.01.2023г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 666 жени /54,2%/ и 2 256 мъже /45,8%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 90 /2 576/, а на мъжете – с 97 /2 159/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.01.2023г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 38,9% /1 913/ и от 50 до 54г. – 13,2% /649/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /27/.

Към 31.01.2023г. безработните над 50г. са 2 562 – 52% от общо регистрираните.

Към 31.01.2023г. регистрираните младежи до 29г. са 424, като делът им е 8,6% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 21 спрямо предходния месец /403/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 820 и съставляват 16,7% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 64 /756/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 504 души или 50,9%. Спрямо предходния месец броят им се увеличава със 118 /2 386/.

Висшистите съставляват 7,4% и са 367 лица. Броят им спрямо предходния месец намалява с 4 /371/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41,7% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 051 души. Те се увеличават със 73 лица спрямо предходния месец /1 978/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 22,9% /1 126/;

– специалисти – 12,7% /624/;

– без специалност и професия – 64,4% /3 172/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 28. Започналите работа от тези групи през месеца са 17.