ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 

  1. Промяна в Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54.
  2. Избор на нов член на Управителния съвет.
  3. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР.
  4. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2022 г.
  5. Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.
  6. Приемане проект за бюджет за 2023г.
  7. Разни.

 

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

 

Председател: Лятиф Расим