Мехмед Лятиф отчете дейността на ОбС в Минерални бани

Дейността на Общинския съвет в Минерални бани за 2022 година отчете неговият председател Мехмед Лятиф. През този период Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии работиха в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, каза Мехмед Лятиф.

През отчетния период са проведени 6 редовни заседания на Общинския съвет и 4 извънредни, на които са приети 160 решения. Проведени са и 28 заседания на постоянни комисии. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система. За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Фсяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Могат да бъдат систематизирани условно в няколко групи – стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически каза Мехмед Лятиф. През отчетния период общинските съветници активно участваха в обществено-политическия живот на общината. В голямата си част съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат мерки за тяхното решаване.

Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност и условия на пандемия с много отговорност, инициативност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам, че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи повече от своята положителна енергия в името на това, местното самоуправление да става все по-силно и да придобива все по-осезателно признаците на европейско местно самоуправление.

Арда нюз