Няма да вдигат местните данъци в община Черноочене

Водещи, Икономика

За да отговори Общината на инвестиционните намерения и нискоетажно жилищно застрояване в над 10 населени места, общинските съветници одобриха изменение на Общия устройствен план на община Черноочене и допълване на нови имоти в строителните граници на селищните образувания.

На първото си редовно заседание за тази година Общинският съвет-Черноочене прие ключови решения.

Председателят на Общински съвет Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред.

Съветниците одобриха и План-сметка за настоящата година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на сметта и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на общината през 2023 г.

Вече може да се плащат всички местни данъци и такси за 2023 г. към Община Черноочене в отдел „Местни данъци и такси“, станциите на „Български пощи“, Виртуален ПОС терминал на Министерството на електронното управление и касите на „Изипей“.

Запазват се нивата на всички видове налози от 2022 година, каза кметът на община Черноочене Айдън Осман.

За платилите цялото задължение за текущата година, в срок до 30 април, се полага отстъпка от 5%.

Съветниците определиха мерите, пасищата и ливадите от общински поземлен фонд, за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни животни, както и правилата за експлоатирането им, през стопанската 2023/2024 г.

Правоимащите ще могат да подават заявления за ползване и сключването на договори от 1-ви до 10-ти март.

Между гласуваните решения са План за дейността на Общинския съвет през настоящата година и други.

Исмет ИСМАИЛ