Област Кърджали се нарежда на 22-та позиция по равнище на безработица в страната

През месец октомври 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 316 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 286 лица, по програми – 17, по мерки – 7, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 6 лица.
80 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 74 са от групата на специалистите и 162 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 59 лица, със средно 169 и с основно и по-ниско 88 лица.
През месец октомври в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 208 свободни работни места, от тях 190 на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 16, като от тях 13 са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а тези по мерки са 2.
Равнището на безработица през месец октомври е 7,4% при 4,3% за страната. Равнището на безработица се увеличава спрямо предходния месец с 0,2%, а спрямо месец октомври 2021г. е по-ниско с 0,1% /7,5%/.
Към 31.10.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 504, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение със 121 души, а в сравнение с месец октомври 2021г. регистрираните безработни са с 66 по-малко /4 570 за 10.2021г./.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,3%, а с най-високо – община Ардино – 14,5% и община Джебел – 12,8%.
Област Кърджали се нарежда на 22-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните лица през месеца са 746 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 32,3% /241/, 22,1% са регистрираните от сектор „Индустрия” /165/, от Аграрния сектор – 1,6% /12/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 328 – 44%.
Към 31.10.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 532 жени /56,2%/ и 1 972 мъже /43,8%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 27 /2 507/, броят на мъжете се увеличава с 96 /1 876/.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
Към 31.10.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 38,8% /1 748/ и от 50 до 54г. – 13,3% /600/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /24/.
Към 31.10.2022г. безработните над 50г. са 2 348 – 52,1% от общо регистрираните.
Към 31.10.2022г. регистрираните младежи до 29г. са 366, като делът им е 8,1% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 16 спрямо предходния месец /350/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 809 и съставляват 18% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 12 /821/.
Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.
Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 268 души или 50,4%. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 52 лица /2 216/.
Висшистите съставляват 7,9% и са 357. Броят им спрямо предходния месец намалява с 16 лица /373/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41,7% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 879 души. Те се увеличават с 85 спрямо предходния месец /1 794/.
По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 22,1% /995/;
– специалисти – 13,6% /612/;
– без специалност и професия – 64,3% /2 897/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 31. Започналите работа от тези групи през месеца са 11.