Едва 34.6% от населението на област Кърджали е икономически активно

Икономика

В област Кърджали има 48 861 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 34.6% от населението на областта. От тях 42 284 са заети, а 6 577 са безработни., показва анализ на Териториалното бюро на Националния статистически институт, базиран на данните от последното преброяване от 2021 година.

Броят на икономически активните лица през 2011 г. е бил 61 210, т. е. през 2021 г. намалява с 12 349 души, или с 20.2%.

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година.Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период., уточняват от НСИ.

Икономически активни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период в област Кърджали има 47 319 икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години.
Коефициентът на икономическа активност за област Кърджали по данни на преброяване 2021 г. е най-ниският за страната 54.1% (56.6% за мъжете и 51.6% за жените).
Общо за страната коефициентът на икономическа активност e 69.7% (70.8% за мъжете и 68.5% за жените). С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 78.6%, следвана от Габрово – 73.5%, и Перник – 72.1%. Този показател е нисък също и в областите Силистра – 60.6%, и Сливен – 61.1%.

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 – 64 години 40 892 са заети. Жените са 19 344, или 47.3%, а мъжете – 21 548, или 52.7%. Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е най-нисък в област Кърджали – 46.8%.