ОБЯВА

Обяви

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, чл.102 ППЗСПЗЗ, чл.31, ал.11 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение №456/18.10.2022г.на Общински съвет – Ардино и Заповед №718 от  01.11.2022 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 На 21.11.2022 г./понеделник/ от 12:00 часа в залата на Общинска администрация – град Ардино, за отдаване под наем на:

1.Пасища, мери и ливади от ОПФ – останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет – Ардино.

2.Начална тръжна цена: съгласно Решение №456/18.10.2022г., на Общински съвет – Ардино:

– ливада – 16.30 лв./дка

– пасище, мера – 6.20 лв./дка

 Условия на търга:

Депозит, начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 18.11.2022 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.

В случай че на търга не се явят кандидати, повторни търгове да се провеждат при същите условия, всяка следваща седмица в същия ден и час.

Тел.за доп.информация: 03651/40 40, вътр.33

 

Инж. Изет Шабан

Кмет на община Ардино