ОБЯВА

Обяви

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.8 от Глава II от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение №434/14.09.2022 г., и Решение №455/18.10.2022 г. на Общински съвет – Ардино и Заповед №717 от  01.11.2022 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 

На 18.11.2022 г. /петък/ от 12:00 часа в залата на Общинска администрация – град Ардино, за отдаване под наем на земи от ОПФ на община Ардино, за ползване по предназначение, както следва::

  1. Поземлен имот 87059.10.787, област Кърджали, община Ардино, с.Ябълковец, м.ЮРТЛУК, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2181 кв. м, стар номер 010787, за срок от 10 /десет/ стопански години, първоначална тръжна годишна наемна цена 47.33 лв.
  2. Поземлен имот 00607.11.730, област Кърджали, община Ардино, гр.Ардино, м.ДЮЗ ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 3097 кв. м, стар номер 011730, за срок от 5 /пет/ стопански години, първоначална тръжна годишна наемна цена 67,20 лв.
  3. Поземлен имот 69518.10.443, област Кърджали, община Ардино, с.Стояново, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2725 кв. м, стар номер 000273, за срок от 10 /десет/ стопански години, първоначална тръжна годишна наемна цена 59,13 лв.
  4. Поземлен имот 69518.10.526, област Кърджали, община Ардино, с.Стояново, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5440 кв. м, стар номер 000434, за срок от 10 /десет/ стопански години, първоначална тръжна годишна наемна цена 118,05 лв.
  5. Поземлен имот 69518.10.527, област Кърджали, община Ардино, с.Стояново, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2424 кв. м, стар номер 000435, за срок от 10 /десет/ стопански години, първоначална тръжна годишна наемна цена 52,60 лв.
  6. Поземлен имот 77487.10.73, област Кърджали, община Ардино, с.Хромица, м.ДЮЗЕНЛИК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 4858 кв. м, стар номер 000678, за срок от 10 /десет/ стопански години, първоначална тръжна годишна наемна цена 105,42 лв.

 Условия на търга:

Депозит, начин на плащане,оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 17.11.2022 год. в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.

В случай че на търга не се явят кандидати, повторни търгове да се провеждат при същите условия, всяка следваща седмица в същия ден и час.

Тел.за доп.информация: 03651/40 40, вътр.33

Инж. Изет Шабан

Кмет на община Ардино

 

Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568

e-mail:   ardino@abv.bg