Проведе се заключителна пресконференция по проект „Патронажна  грижа + в Община Кърджали“

Общество, Обяви

На 01.11.2022 година  се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-6.004-0098-C01 „Патронажна  грижа + в Община Кърджали», Компонент 2, Допълнително споразумение   № 1  към   договор  № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 19.04.2022 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-6.004  «Патронажна грижа + Компонент 2»

В рамките на събитието бе  представено целите, основните дейности и резултати от изпълнението на проекта.

Целта на проекта бе осигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

В целевата група на проекта  бяха  включени  331 жители на община Кърджали – възрастни хора над  54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и служители на Община Кърджали, ангажирани с процесите на предоставяне на здравни и социални услуги. и 180 потребители на  социални  услуги, делегирани  от  държавата  дейности  за  превенция и  преодоляване  на последиците от COVID-19. Представителите на целевата група бяха с  различен етнически произход, пол, вероизповедание, социален и здравен статус.

По проекта  бяха    реализирани следните  дейности:

 

 1. „Патронажна грижа”Предоставяне на услугите по патронажна грижа от наетия  персонал  по процедура   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0039-С01, „Патронажна грижа +  в Община  Кърджали” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,

Постигнати  резултати от реализирани от дейността „Патронажна грижа”  :

 • Преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19
 • Предоставени услуги по патронажна грижа на 331 потребители от наетия   персонал по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0039-С01, „Патронажна грижа +  в Община  Кърджали”
 • Извършени рехабилитационни дейности;
 • Проведено обучение и супервизия на персонала;
 • Извършена трудова медицина.
 • Осигурен психолог;
 • Оказана психологическа подкрепа и консултиране на потребители на патронажните услуги;
 • Повишено качество на предоставяните услуги

2.Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включваше   допълнително нает персонал за превенция на разпространението на COVID-19 в девет  социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Постигнати   резултати:

 • Превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности от  наетия  персонал  по процедура   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0039-С01, „Патронажна грижа +  в Община  Кърджали”;
 • Осигурени ЛПС;
 • Въведени мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 • Тестван персонал и потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;
 • Извършена трудова медицина на наетия персонал;
 • Обхванати 180 потребители.

Реализирането на проекта  допринесе  за превенция и подпомагане  достъпа  до  услуги  на  уязвими лица, включително хора с  увреждания, в невъзможност за  самообслужване и други  дейности, пряко  свързани  с опазване здравето  на лицата,  които са застрашени  в  най-голяма степен от COVID-19.

Този документ е създаден в рамките на проект BG05M9OP001-6.004-0098-„Патронажна грижа + в Община Кърджали” Компонент 2,  Процедура  №BG05M9OP001-6.004финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрезЕвропейския социален фондЦялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.