2 163 207 лв. за рехабилитация на пътя Аврен – Егрек отпусна МРРБ

Икономика

Финансирането на проекта ще допринесе за подобряването на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна инфраструктура, конкретно за довършването на обновлението на общински път от с. Аврен до с. Егрек

Общо 1435 жители на селата Аврен, Девесилово, Девесилица, Малък Девесил, Голям Девесил и Егрек ще се възползват от подобрената инфраструктура

На 26.10.2022 година кметът на Община Крумовград подписа споразумение, с което Министерство на регионалното развитие и благоустройството предоставя финансиране в размер на 2 163 207 лв. за реализация на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1220 Аврен- Девесилово-Егрек – втори етап“.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на път KRZ 1220 Аврен-Девесилово-Егрек“ бе посочен от кмета, като приоритетен за изпълнение. Той беше проектиран още през 2016 година, като в края на месец септември на същата година община Крумовград кандидатства за финансиране на пътя пред Държавен фонд „Земеделие” наред с други 2 общински пътя: KRZ 2225/III-509, Кандилка-Крумовград/-Луличка-граница//община Крумовград-Момчилград/ – KRZ 1391 и път KRZ 2231 (II-59, Крумовград – Пелин) – Рогач – (III-5904 Крумовград – Голямо Каменяне), но проектите не бяха одобрени.

През настоящата 2022 година община Крумовград със свои средства започна изпълнението на ремонта на редица общински пътища, сред които беше и път Аврен-Девесилово-Егрек – първи етап. А сега се осигуряват частично средства за втори етап.

Съществуващият път е в лошо експлоатационно състояние.Теренът е изцяло планински, с голям надлъжен наклон и денивелация. Трасето е морално остаряло и не отговаря на съвременните изисквания.

Финансирането на проекта ще допринесе за подобряването на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна инфраструктура, конкретно за довършването на обновлението на общински път от с. Аврен до с. Егрек.

Общо 1435 жители на селата Аврен, Девесилово, Девесилица, Малък Девесил, Голям Девесил и Егрек ще се възползват от подобрената инфраструктура.