Област Кърджали е на 22-ро място по равнище на безработица в страната

Икономика

През месец септември 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 400 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 341 лица, по програми – 23, по мерки – 16, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 20 лица.

88 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 120 са от групата на специалистите и 192 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 95 лица, със средно 180 и с основно и по-ниско 125 лица.

През месец септември в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 382  свободни работни места, от тях 350 на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 23, като от тях 7 са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а тези по мерки са 9.

Равнището на безработица през месец септември е 7,2% при 4,2% за страната. Равнището на безработица не се променя спрямо предходния месец, а спрямо месец септември 2021г. е по-ниско с 0,4% /7,6%/.

Към 31.09.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 383, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение със 19  души, а в сравнение с м.септември 2021г. регистрираните безработни са с 226 по-малко /4 609 за 09.2021г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,1%, а с най-високо – община Ардино – 15,1% и община Джебел – 12,8%.

Област Кърджали се нарежда на 22-ра позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 671 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 30,2% /203/, 23,6% са регистрираните от сектор „Индустрия” /158/, от Аграрния сектор – 2,7% /18/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 292 – 43,5%.

Към 31.09.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 507 жени /57,2%/ и 1 876 мъже /42,8%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 16 /2 491/, броят на мъжете се увеличава с 3 /1 873/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.09.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 39,6% /1 735/ и от 50 до 54г. – 13,3% /584/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,4% /17/.

Към 31.09.2022г. безработните над 50г. са 2 319 – 53% от общо регистрираните.

Към 31.09.2022г. регистрираните младежи до 29г. са 350, като делът им е 8% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 12 спрямо предходния месец /362/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 821 и съставляват 18,8% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 8 /813/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 216 души или 50,5%. Спрямо предходния месец броят им намалява със 7 лица /2 223/.

Висшистите съставляват 8,5% и са 373. Броят им спрямо предходния месец няма промяна.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 794 души. Те се увеличават с 26 спрямо предходния месец /1 768/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 22,2% /973/;

– специалисти – 13,8% /608/;

– без специалност и професия – 64% /2 802/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 71. Започналите работа от тези групи през месеца са 62.