Айдън Осман: Подавайте заявления за „Топъл обяд“

Преди началото на зимния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман, заедно със своя екип проведе първата за годината работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места.

Той ги запозна с подготвяният от Община Черноочене проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

При одобрение,  проектът ще се реализира на територията на цялата община  от 01 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г.

Кметът на общината уточни, че допустими целеви групи по процедурата са лица и семейства без или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, както и лица, обект на социално подпомагане. В целевата група попадат и хора с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; така също и скитащи, бездомни лица и др.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се определя от Дирекция „Социално подпомагане“. Заявления от кандидат-потребители се приемат в Информационния център на община Черноочене и в кметствата по населените места.

Отнасяйте се с особено внимание към уязвимите групи от обществото, каза кметът на Община Черноочене. Той подчерта , че социалната функция на общините с малки населени места с всяка измината година ще става по-жизненоважна.

Заседанието на общинското ръководство с кметовете на населени места протече в изключително конструктивен диалог.

Срещата бе не само информативна, но също така имаше за цел кметовете на населени места да поемат своята отговорност и за изпълняване на приходната част в общинския бюджет.

 

Исмет ИСМАИЛ