Младежи от Ардино и Карлово обмениха добри практики

Добри практики и идеи обмениха младежите-доброволци към Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)

от Ардино и Карлово. Това съобщи секретарят на МКБППМН – Ардино Мехрибан Ардалиева. Тя отбеляза, че гостуването се е осъществило по покана на Нели Минчева, секретар на МКБППМН – Карлово.

„Двете комисии представиха своята превантивна дейност, обмениха опит и очертаха основни приоритети в работата си. Подчертаха, че такива срещи са полезни за младежите, които подпомагат дейността на МК, създават се приятелства, споделят се идеи“, сподели Мехрибан Ардалиева. Тя  благодари за поканата и каза, че двете комисии има какво да заимстват една от друга.

В рамките на проявата доброволците от Ардино посетиха Националния музей „Васил Левски“ в Карлово, водопада „Сучурум“. Имаха възможността да видят и Паметника на Васил Левски, както и туристическия комплекс „Старинно Карлово“.

Посещението бе изпълнено с емоции и създаде прекрасни спомени.

Гюнер ШЮКРИ