Кърджали е на  22-ромясто по равнище на безработица в страната

Водещи, Икономика

Област Кърджали се нарежда на 22-ра позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,0%, а с най-високо – община Ардино 15% и община Джебел – 12,9%

 

Равнището на безработица през месец август в област Кърджали се увеличило спрямо предходния месец слабо – с 0,2%. То е 7,2% при 4,3% за страната, отчитат от Бюрото по труда в Кърджали. Към 31.08.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 364, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение със 100  души.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,0%, а с най-високо – община Ардино – 15% и община Джебел – 12,9%.

Област Кърджали се нарежда на 22-ра позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 563 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 28,1% /158/, 24,5% са регистрираните от сектор „Индустрия” /138/, от Аграрния сектор – 2,1% /12/. Безработните, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 255 – 45,3%.

Към 31.08.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 491 жени /57,1%/ и 1 873 мъже /42,9%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 86 /2 405/, броят на мъжете се увеличава с 14 /1 859/.

Разпределението на безработните по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 39,7% /1 734/ и от 50 до 54г. – 13,4% /584/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /21/. Безработните над 50г. са 2 318 – 53,1% от общо регистрираните. Регистрираните младежи до 29г. са 362, като делът им е 8,3% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 10 спрямо предходния месец.

Продължително безработните с престой в бюрото по труда над 1 година в област Кърджали са 813 и съставляват 18,6% от всички регистрирани. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 43 човека. Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда., посочиха от Бюрото по труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните с основно и по-ниско образование – 2 223 души или 51%. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 35 лица /2 188/. Висшистите съставляват 8,5% и са 373. Те се увеличават спрямо предходния месец с 41 /332/. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 768 души. Те се увеличават с 28 спрямо предходния месец /1 744/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 22,1% /966/;

– специалисти – 13,9% /606/;

– без специалност и професия – 64% /2 792/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 93. Започналите работа от тези групи през месеца са 12.

През месец август в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 357  свободни работни места, от тях 300 на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 32, като от тях 10 са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а тези по мерки са 25. На работа са постъпили 280 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 227 лица, по програми – 13, по мерки – 13, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 27 лица. 64 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 58 са от групата на специалистите и 158 са безработни без квалификация. По степен на образование с висше образование са 33 – ма души, със средно 159 и с основно и по-ниско 88 човека.