О Б Я В А

Обяви

На  основание  Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крумовград

Председателят на Общински съвет – Крумовград

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община Крумовград за 2021 година.

Публичното обсъждане  на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община  Крумовград за 2021 година  ще се проведе на 15.08.2022 година /понеделник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград.

Материали по отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград за 2021 година са публикувани на адрес: www.krumovgrad.bg

Председател на ОбС-Крумовград: Метин Байрамали