343 нарушения установиха през юли от Инспекцията по труда в Кърджали

Водещи, Общество

Работодатели наемали работници от Украйна и Турция без необходимото разрешение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

През месец юли 2022 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали е приключила до момента 70 проверки в предприятия на територията на областта, в това число и проверки за изпълнението на дадени задължителни предписания за отстраняване на нарушения, установени при предходни проверки. Проверени са 12 строителни обекти в областта. При проверките са констатирани общо 343 нарушения, от които преобладават нарушенията на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите – 193 бр. нарушения. Установени са 150 нарушения на разпоредбите по осъществяване на трудовите правоотношения на работници и служители в проверените предприятия.

През месец юли 2022 г. е извършен целенасочен контрол по спазване разпоредбите на работното време, почивките и отпуските, както и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, включително и с работници граждани на страни извън Европейския съюз, както и по спазване на разпоредбите, регламентиращи законосъобразното приемане на работа на непълнолетни работещи. По повод на това, инспекцията по труда извърши проверки през дни на седмична почивка, както и през вечерните часове в предприятия на територията на град Кърджали и прилежащите ваканционни обекти, предимно в питейни заведения, както и в строителни обекти.

Понастоящем проверките продължават; анализът от ефективността от извършване на същите ще бъде направен след приключването им. В хода на проверките е оказано съдействие на инспекторите по труда и от други контролни органи, както и от органите на ОД на МВР – Кърджали.

През периода, както и от началото на 2022 година, се установяват случаи на незаконосъобразна заетост на работещи от страни извън Европейския съюз – предимно граждани на Република Турция и на Украйна, за работата на които съответните работодатели не са получили разрешение за достъп до пазара на труда в Република България и/или не са уведомили писмено Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за действителното постъпване на работа на чуждите граждани. В българското трудово законодателство тези разпоредби са императивни и за допуснатите нарушения от този вид са предвидени санкции в размери, изключващи прилагане на привилегированите санкционни норми за маловажност.

За предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, са дадени 584 задължителни за изпълнение предписания с определени срокове на изпълнение.

Съставени са до момента през месец юли 2022 г. 14 акта за установяване на административни нарушения – за наемане на работа на лица без трудови договори, за неизплатени трудови възнаграждения за положен извънреден труд; за приети на работа непълнолетни лица; за приети на работа работещи граждани на страни извън ЕС без разрешение за достъп до пазара на труда у нас; за липса на уведомяване на ИА ГИТ при действително постъпване на работа на чужди граждани, както и за нарушения на разпоредбите по безопасност на труда.

Във връзка с настъпване на летния сезон се увеличава броят на постъпилите от работодатели искания за приемане на работа на непълнолетни лица – през месец юли 2022 г. са постъпили до момента 52 искания за издаване на разрешения за непълнолетни лица. обръщаме отново внимание, че лицата под 18-годишна възраст могат да работят законосъобразно само след издадено от инспекцията по труда предварително разрешение за приемане на работа и при спазване на редица разпоредби, закрилящи непълнолетните работещи.