Област Кърджали е на 22-ро място по равнище на безработица в страната през юни

Водещи, Икономика

Равнището на безработица в област Кърджали през месец юни е 7,1% при 4,2% за страната. То намалява спрямо предходния месец с 0,2%, а спрямо месец юни 2021г. е по-ниско с 0,8%  на сто., съобщиха от  Дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали.

Към 30.06.2022г. броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Кърджали е 4 299, като спрямо предходния месец е отчетено намаление със 142  души, а в сравнение с месец юни 2021г. регистрираните безработни са с 1 017 по-малко /5 316 за 06.2021г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,1%, а с най-високо – община Ардино – 15% и община Джебел – 12,6%.

Област Кърджали се нарежда на 22-ра позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 631 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 233, от сектор „Индустрия” – 120, от Аграрния сектор – 15. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 263.

Към 30.06.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 385 жени и 1 914 мъже.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Безработните над 50г. са 2 354  или 54,8% от общо регистрираните, а безработните младежи до 29г. са 326.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в област Кърджали са 729 и съставляват 17% от всички, записани на трудовата борса.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 248 души или 52,3%.

Висшистите съставляват 7,5% и са 322.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,2% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 729 души.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 22,5% /967/;

– специалисти – 12,7% /544/;

– без специалност и професия – 64,8% /2 788/.

През месец юни 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 587 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 241 лица, по програми – 241, по мерки – 31, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 74 лица.

150 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 94 са от групата на специалистите и 343 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 54 лица, със средно 298 и с основно и по-ниско 235 лица.

През месец юни в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 696  свободни работни места, 642 на първичен пазар на труда и за субсидирана заетост  по програми за заетост – 36, от тях по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 31, по мерки – 18.