105 ученици от Икономиката проведоха практика в реална работна

На 11 юни в България се отбелязва Празника на икономистите. Денят е обявен за професионален празник през 2005 г. с решение на Министерския съвет по повод 110 годишнината от създаването на първото Българско икономическо дружество през 1895 г.

В навечерието на празника ученици от Професионалната гимназия по икономика получиха удостоверения за успешно проведена практика по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

105 ученици от X, XI и XII клас, от различни специалности в училището – Икономическа информатика, Банково дело, Икономика и мениджмънт, Оперативно счетоводство, проведоха практика в реална работна среда с продължителност 240 часа в 17 от водещите фирми в града и региона.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Докосвайки се до реалния бизнес, учениците обвързаха теорията с практиката и  разшир отиха своите познания и умения.