Проект за взаимодействие на родители реализират в ДГ „Щастливо детство“ в Момчилград

Общество

Проект за взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда реализират в Детска градина „Щастливо детство“ в Момчилград в периода от октомври 2021 г. до юни 2022 г. Дейностите се извършват по проект на Центъра за образователни интеграция на децата и ученици от етническите малцинства, КП 33.20.2021 – взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда „Щастливо детство за малки и големи“.
Проектът е с насоченост, свързана към социалната интеграция, което е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на българското общество. Дейностите се реализират в следните клубове за работа с родители:
– „Училища за родители“ – Темите в работата с родителите са насочени към базови по обобщени проблематики, които позволяват индивидуално интерпретиране. Родителите ще са едновременно и ученици, и учители, и знаещи възрастни, и безгрижни деца.
– „Трапезата която ни събира“ – Целта е осигуряване на приятелска и креативна страна за включване и обучение на родители от различни етнически групи исъздаване на умения за общуване в дух на толерантност. Изграждане на засилена мотивация да записват децата си в детската градина.
„Да опознаем културата на ближния“ – Превръщане на културното многообразие в източник на взаимно познание, уважение, толерантност и разбиране. Осъзнаването, че трябва да сме обединени в един дух, в една мисъл, отправена към добро.
– „Работилница за родители“ – Насърчаване участието на родителите и децата за включване в образователния процес и повишена мотивация за продължаващо образование на децата им. Да се съхрани и развие културната идентичност в обща образователна среда.
Проектът приключва с организиран отдих на море за деца и родители.