С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Обяви

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на  всички заинтересувани лица, че с  Решение № 41 от 20.05.2022 г. на  Общински съвет – Черноочене е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета  на територията на община Черноочене

/приета с Решение № 65/22.12.2006г.на ОбС – Черноочене, изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС.

 

Председател на ОбС – Черноочене:

 /БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/