ОБЯВЛЕНИЕ

Обяви

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

обявява на заинтересованите лица, че в ДВ бр.40 от 31.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти

Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 90 , Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 26.04.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план – Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 40909.27.519 местност ”Арда бойу” на М. Ф. , гр.Кърджали от ТНН на ТП 131 в поземлен имот 40909.115.136 преминавайки през поземлени имоти 40909.114.529, 40909.114.528, и 40909.114.526 до ново ТЕПО ( Б+ ) пред имотна граница на поземлен имот 40909.27.503”. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд – Кърджали в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 91 , Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 26.04.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план – Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ І-5767, кв.97 поземлен имот 40909.111.36, ж.к.”Възрожденци”, гр.Кърджали от ТП 137 в поземлен имот 40909.111.147 преминавайки през поземлени имоти 40909.111.148, 40909.111.145, 40909.111.65 и 40909.111.37 до ново електромерно табло на фасадата на сградата”. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд – Кърджали в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 92 , Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 26.04.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план – Специализирана план схема и право на преминаване на оптична кабелна линия до поземлен имот с идентификатор 40909.102.219 през поземлен имот с идентификатор 40909.102.157 по КККР на гр.Кърджали за обект: ”Оптична свързаност на административна сграда в УПИ І, кв.133 на адрес: гр.Кърджали, ул. ”Беласица” №2 с единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали ”. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд – Кърджали в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.