Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.508 мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК – 01.08.2022 г., 17:00 ч.

Обяви

О Б Я В А

 

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в

ИСУН 2020 № BG06RDNP001-508 – ПЪРВИ ПРИЕМ

Подмярка 6.4.1. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ прием 2022г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани -Черноочене

 

На основание Решение № 2 на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Протокол № 72 от 01.04.2022 г. и Заповед № 46 от 14.04.2022г., във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“

Обявява процедура № BG06RDNP001-508

Подмярка 6.4.1. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

за прием на проектни предложения в ИСУН с няколко срока за кандидатстване

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата:

Подмярка 6.4.1 ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.

Очаквани резултати:

–           създадени нови производства, услуги, дейности на територията

–           създадени работни места.

 

Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИГ „Минерални бани – Черноочене” – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Микропредприятия , регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, или регистрирани по Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Земеделски стопани – с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем (с проектни предложения за неземеделски дейности);
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.);
 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за точка „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. За разработване на бизнес план, включващ пред проектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи ползи/финансов анализ/, извършване на пред проектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „а“, „б“ и „г“.[1]

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за  подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:

На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване

 • Първи краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е от 06.2022 г. до 01.08.2022 г. 17.00 ч.
 • Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е от 10.2022 г. до 19.12.2022 г. 17.00 ч. (в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения)

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е:  718 077.09 лева.

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимална стойност на общите допустими разходи за проект – 1 955.80 лева

Максимална стойност на общите допустими разходи за проект – 195 580.00 лева,

следователно

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 1 000,00 евро (1 955,80 лева) – при интензитет на помощта 75 %  – 1 466.85 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 50,00 евро (97,79 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ не може да надвишава левовата равностойност на 75 000,00 евро (146 685,00 лева) – при интензитет на помощта 75 %.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 2 500,00 евро (4 889,50 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

 

Интензитет на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи! (Съгласно Допълнително споразумение № РД 50-188/07.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188 от 29.11.2016г.!)

Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
Критерии Макс. точки
1.   Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм 20
2. Проекти за производствени дейности 25
3. Проектът създава работни места:

–          чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 10 точки

–          чрез проекта се разкриват три до пет работни места – 20 точки

–          чрез проекта се разкриват шест и повече работни места – 30 точки

30
4. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 година преди датата на кандидатстване

 

5
5. Проектът е за услуги 20
ОБЩО 100
 

Подпомагат се проекти получили минимум 5 точки

 

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Юджел Лютви – Изпълнителен директор, тел. 0877 64 94 99;

е-mail: mig_min.bani@abv.bg
адрес: с. Минерални бан, бул. „Васил Левски” № 3

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене” – http://www.migcom/;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща –mig_min.bani@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

 

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

[1] Разходите са допустими съгласно Приложение към Заповед № РД 09-828 от 04.09.2018 г. – Указания за прием на проекти