Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.229 мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от СВОМР с един краен срок – 04.07.2022 г., 17:00 ч.

Обяви

О Б Я В А

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в

ИСУН 2020 № BG06RDNP001-229 – ПЪРВИ ПРИЕМ

Подмярка 6.4.2. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на ламки стопанства“ прием 2022г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие

 на МИГ „Минерални бани -Черноочене

На основание Решение № 4 на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Протокол № 72 от 01.04.2022 г. и Заповед № 45 от 14.04.2022 г., във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“

 

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“

Обявява процедура № BG06RDNP001-229

Подмярка 6.4.2. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ за прием на проектни предложения в ИСУН с един краен срок за кандидатстване

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата:

С прилагането на подмярка 6.4.2 се цели разширяване на дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива, което от своя страна ще повиши тяхната устойчивост  и подпомогне процеса на преструктурирането им.

 

Очаквани резултати по подмярка 6.4.2:

 • създадени нови производства, услуги, дейности на територията
 • създадени работни места

 

Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИГ „Минерални бани – Черноочене” – Мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем /СПО/ от 2 000 до 7 999 евро (Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности).

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
 2. Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) [1]; – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване;
 3. Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
 4. Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в Анекс І;
 5. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
 6. Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 7. Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление

 

 

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

в) Общи разходи, свързани с разходите за точка „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. За разработване на бизнес план, включващ пред проектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи ползи/финансов анализ/, извършване на пред проектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „а“, „б“ и „г“.[2];

г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи по т. в)

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:

На основание чл. 42, на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване

 • Прием на проектно предложение по настоящата процедура:
  • Начална дата на приема: 06.2022 г.
  • Краен срок на приема: 07.2022 г. 17.00 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е:  58 675.00 лева.

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимална стойност на общите допустими разходи за проект – 1 955.80 лева

Максимална стойност на общите допустими разходи за проект – 68 453.00 лева,

следователно

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 1 000,00 евро (1 955,80 лева) – при интензитет на помощта 85 %  – 1 662.43 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 50,00 евро (97,79 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ не може да надвишава левовата равностойност на 35 000,00 евро (58 185,00 лева) – при интензитет на помощта 85 %.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 2 500,00 евро (4 889,50 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

Интензитет на финансовата помощ

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 85 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи! (Съгласно Допълнително споразумение № РД 50-188/07.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188 от 29.11.2016г.!)

Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
Критерии Макс. точки
1. Проекти за производствени дейности 30
2. Проектът създава работни места:

–          чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 15 точки

–          чрез проекта се разкриват три и повече работни места – 30 точки

30
3. Проектът води до разнообразяване на туристическото предлагане

 

20
4. Проектът допринасяне за утвърждаване на местната идентичност 20
ОБЩО 100
Подпомагат се проекти получили минимум 20 точки

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Юджел Лютви – Изпълнителен директор, тел. 0877 64 94 99;

е-mail: mig_min.bani@abv.bg
адрес: с. Минерални бан, бул. „Васил Левски” № 3

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене” – http://www.migcom/;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща –mig_min.bani@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

 

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

[1] При преценка на дейностите, които попадат в обхвата на „туристически дейности“ следва да се има предвид чл. 3, ал. 1 от Закона за туризма, както и да се прилагат стриктно чл. 3, ал. 2 и § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби от Закона за туризма.

[2] Разходите са допустими съгласно Приложение към Заповед № РД 09-828 от 04.09.2018 г. – Указания за прием на проекти