О Б Я В Л Е Н И Е

Обяви

Управителният съвет на Ловно – Рибарско сдружение (ЛРС) „Бели брези” – гр. Ардино на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на Сдружението на 2 юли 2022 година (събота) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ардино при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на нов Устав на ЛРС „Бели брези“
  2. Разни

 

Забележка: При липса на кворум за провеждане на Общото събрание на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден с един час по-късно на същото място и със същия дневен ред.