Равнището на безработица през месец април в Кърджалийско е 7,4%

Водещи, Икономика

Равнището на безработица през месец април в област Кърджали е 7,4% при 4,6% за страната. Равнището на безработица намалява спрямо предходния месец с 0,1%, а спрямо месец април 2021г. е по-ниско с 1,4% /8,8%/.

Към 30.04.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 476, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 63  души, а в сравнение с м.април 2021г. регистрираните безработни са с 840 по-малко /5 316 за 04.2021г./.

Област Кърджали се нарежда на 20-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 3,9%, а с най-високо – община Ардино 16,2% и община Джебел – 13,6%.

Новорегистрираните лица през месеца са 463 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 33,3% /154/, 27,4% са регистрираните от сектор „Индустрия” /127/, от Аграрния сектор – 3% /14/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 168 – 36,3%.

Към 30.04.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 443 жени /54,6%/ и 2 033 мъже /45,4%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 36 лица /2 479/, броят на мъжете намалява с 27 лица /2 060/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 30.04.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,8% /1 825/ и от 50 до 54г. – 14,2% /634/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /21/.

Към 30.04.2022г. безработните над 50г. са 2 459 – 54,9% от общо регистрираните.

Към 30.04.2022г. регистрираните младежи до 29г. са 334, като делът им е 7,5% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 13 лица спрямо предходния месец /321/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 749 и съставляват 16,7% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 31 лица /718/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 304 души или 51,5%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 45 лица /2 349/.

Висшистите съставляват 7,6% и са 339. Те намаляват спрямо предходния месец с 3. /342/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,9% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 833 души. Те намаляват с 15 спрямо предходния месец /1 848/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 23,8% /1 065/;

– специалисти – 12,5% /558/.

– без специалност и професия – 63,7% /2 853/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 19. Започналите работа от тези групи през месеца са 10.

През месец април 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 311 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 240 лица, по програми – 1, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 70 лица. 83 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 66 са от групата на специалистите и 162 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 41 лица, със средно 157 и с основно и по-ниско 113 лица. През месец април в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 329  свободни работни места, 224 на първичен пазар на труда и за субсидирана заетост  по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 105.