Обява

Обяви

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино , в изпълнение на Решение № 375 от 19.05.2022 година на ОбС – Ардино и Заповед №282 от 20.05.2022 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 06.06.2022 година /понеделник/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, както следва:
1. „Лекарски кабинет“ с площ-8.1 кв.м. разположени в сградата на МБАЛ-Ардино, в базата на Медицински център №1 Ардино ЕООД, етаж II;
2. Помещение с площ 28.80 кв.м. разположени в сградата на МБАЛ-Ардино, в базата на Медицински център №1 Ардино ЕООД, етаж II;
3. Помещение с площ 41.85 кв.м. разположени в сградата на МБАЛ-Ардино, в базата на Медицински център №1 Ардино ЕООД, етаж II, с цел разкриване на филиал за амбулаторна физиотерапия и рехабилитация в гр. Ардино, за срок от 10/десет/ години, първоначална месечна наемна цена: – 325,14лв. с ДДС.

 Условия на търга :Депозит, начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 03.06.2022 год. в стая № 6 срещу представена квитанция за платена такса.
 При липса на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 13.06.2022год. и 20.06.2022 година при същите условия.
 Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел. енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга.
.
Тел.за доп.информация: 03651/ 42-38 вътр.33

Инж.ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино