Област Кърджали се нарежда на 20-то място по безработица в страната

Водещи, Икономика

Равнището на безработица през месец март е 7,5% при 4,7% за страната. Равнището на безработица не се променя спрямо предходния месец, а спрямо месец март 2021г. е по-ниско с 1,6% /9,1%/.

Към 31.03.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 539, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 42  души, а в сравнение с м.март 2021г. регистрираните безработни са с 975 по-малко /5 514 за 03.2021г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали 4,0%, а с най-високо – община Ардино 16,1% и община Джебел – 13,4%.

Област Кърджали се нарежда на 20-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

  Новорегистрираните лица през месеца са 631 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 35,8% /226/, 27,7% са регистрираните от сектор „Индустрия” /175/, от Аграрния сектор – 2,4% /15/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 215 – 34,1%.

Към 31.03.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 479 жени /54,6%/ и 2 060 мъже /45,4%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 53 лица /2 532/, броят на мъжете се увеличава с 11 лица /2 049/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.03.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,7% /1 846/ и от 50 до 54г. – 13,9% /629/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,3% /14/.

Към 31.03.2022г. безработните над 50г. са 2 475 – 54,5% от общо регистрираните.

Към 31.03.2022г. регистрираните младежи до 29г. са 321, като делът им е 7,1% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 8 лица спрямо предходния месец /329/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 718 и съставляват 15,8% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 28 лица /746/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 349 души или 51,8%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 15 лица /2 364/.

Висшистите съставляват 7,5% и са 342. Те намаляват спрямо предходния месец с 6. /348/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,8% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 848 души. Те намаляват с 21 спрямо предходния месец /1 869/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 24,2% /1 100/;

– специалисти – 12,5% /564/.

– без специалност и професия – 63,3% /2 875/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 50. Започналите работа от тези групи през месеца са 11.

През месец март 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 338 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 212 лица, по програми – 13, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 113 лица.

75 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 85 са от групата на специалистите и 178 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 57 лица, със средно 156 и с основно и по-ниско 125 лица.

През месец март в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 446  свободни работни места, 323 на първичен пазар на труда и за субсидирана заетост по програми – 123, от тях по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 122.