Ардинският Общински съвет прие проектно предложение за обновяване на площад за широко обществено ползване

Икономика

Редовно заседание проведе Общински съвет – Ардино. Дневният ред включваше 15 докладни записки. Единодушно общинските съветници подкрепиха предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Обновяване на площад за широко обществено ползване в  гр. Ардино, община Ардино“.

С мултимедийна презентация кметът инж. Изет Шабан запозна общинските съветници с основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта. „Този проект е част от цялостната концепция за развитие на градоустройството. Целта му е площадът да бъде реорганизиран така, че да отчита естествените особености на терена, както и по-добрите възможности за отдих и социални контакти на населението. С новата си визия градският център ще стане още по-хубаво място за посещение и ползване от гражданите и гостите на града, ще окаже принос върху подобряване на условията и качеството на живот“, заяви инж. Изет Шабан. Той подчерта, че проектът напълно кореспондира с целите залегнали в Плана  за интегрирано развитие на Община Ардино през периода 2021-2027 г.

Единодушно общинските съветници  одобриха ПУП и План за регулация и застрояване на махала „Къпина“ в град Ардино. Детайлите по проекта бяха представени от главния архитект на общината Станислав Луков. С него се обособяват нови урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.

Общинският съвет прие и Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 – 2025 г. Одобриха се и докладите за осъществените дейности на читалищата за 2021 година.

Местните парламентаристи приеха и решение за повишаване размера на дневния оклад за храна в детските градини от 2 лв. на 2,50 лв., който включва закуска, плод, обяд и следобедна закуска. Цената на изхранването се увеличава, след направени предложение от директорите на детските заведения, като се има пред вид и повишаването на цените на хранителните стоки в последните няколко месеца.

На априлската сесия бяха гласувани и докладни записки, свързани с разпореждане и управление на имоти – общинска собственост.

Гюнер ШЮКРИ