Осигуриха заетост на 294 безработни

Икономика

През месец февруари 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 294 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 189 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 105 лица.
74 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 53 са от групата на специалистите и 167 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 38 лица, със средно 154 и с основно и по-ниско 102 лица.
През месец февруари в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 309 свободни работни места, 175 на първичен пазар на труда и за субсидирана заетост по програми – 134, от тях по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 120.
Равнището на безработица през месец февруари е 7,5% при 4,9% за страната. Равнището на безработица намалява спрямо предходния месец с 0,1%, а спрямо месец февруари 2021г. е по-ниско с 1,9% /9,4%/.
Към 28.02.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 581, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 63 души, а в сравнение с м.февруари 2021г. регистрираните безработни са с 1 105 по-малко /5 686 за 02.2021г./.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,0%, а с най-високо – община Ардино – 16,7% и община Джебел – 13,7%.
Област Кърджали се нарежда на 19-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните лица през месеца са 652 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 34,2% /223/, 23% са регистрираните от сектор „Индустрия” /150/, от Аграрния сектор – 1,8% /12/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 267 – 41%.
Към 28.02.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 532 жени /55,3%/ и 2 049 мъже /44,7%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 17 лица /2 549/, броят на мъжете намалява с 46 лица /2 095/.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
Към 28.02.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,1% /1 838/ и от 50 до 54г. – 13,9% /637/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,3% /13/.
Към 28.02.2022г. безработните над 50г. са 2 475 – 54% от общо регистрираните.
Към 28.02.2022г. регистрираните младежи до 29г. са 329, като делът им е 7,2% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 8 лица спрямо предходния месец /337/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 746 и съставляват 16,3% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 45 лица /791/.
Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.
Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 364 души или 51,6%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 20 лица /2 384/.
Висшистите съставляват 7,6% и са 348. Те се увеличават спрямо предходния месец с 8. /340/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,8% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 869 души. Те намаляват с 51 спрямо предходния месец /1 920/.
По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 24,3% /1 111/;
– специалисти – 12,6% /579/.
– без специалност и професия – 63,1% /2 891/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 14. Започналите работа от тези групи през месеца са 6.