97 проверки извършиха през март инстектори по труда

Икономика

През месец март 2022 г. Дирекция „Инспекция по труда“ в Кърджали е извършила 97 проверки в предприятия на територията на областта, в това число и проверки за изпълнението на дадени задължителни предписания за отстраняване на нарушения, установени при предходни проверки. Проверени са 14 строителни обекти в областта. При проверките са констатирани общо 621 нарушения, от които преобладават нарушенията на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите – 374 бр. нарушения. Установени са 247 нарушения на разпоредбите по осъществяване на трудовите правоотношения на работници и служители в проверените предприятия. През месец март 2022 г. е извършен контрол по спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на КОВИД-19.
Инспекцията по труда е насочила контрол и към спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, регламентиращи законосъобразното полагането на труда – по силата на предварително сключен писмен трудов договор между работника/служителя и работодателя. При проверките са установени 9 работещи лица без сключен трудов договор преди постъпването им на работа. Не са установени случаи на приемане на работа на непълнолетни работещи, както и на незаконно пребиваващи чужденци граждани на страни извън Европейския съюз.
Акцент при всяка проверка е спазването на разпоредбите по работното време, отчитането и заплащането на труда на работещите. Установени са нарушения по заплащането на труда – неизплатени трудови възнаграждения за положен от работниците труд.
За предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, са дадени 610 задължителни за изпълнение предписания с определени срокове на изпълнение.
Съставени са до момента през месец март 2022 г. 21 акта за установяване на административни нарушения, вкл. 9 акта за наемане на работа на лица без трудови договори, 3 акта за неизплатени трудови възнаграждения; 1 – по работното време; 5 акта за нарушения на разпоредбите по безопаснот на труда, вкл. и 2 – по електробезопасност.
През месец март 2022 г. приключи разследването на настъпила злополука с едно пострадало лице по време на работа, работещо без сключен с работодателя трудов договор. По повод на това обстоятелство от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали е издадено постановление за обявяване на трудовото правоотношение между пострадалия работник и работодателя, възложил работата, с цел осъществяване на максимална закрила на работещия, в рамките на нормативно установените правомощия на инспекцията по труда.