П О К А Н А

                                                     П О К А Н А

                                                               № 3

 

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

                                                           С В И К В А М

 

На 31.03.2022 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                                                                                                                                                                                                               

Проект             

                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Изменение и допълнение на Правилника за удостояване със званието ”Почетен гражданин на община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали  през 2021 година и план за дейността на Съвета през 2022 година.
 3. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с. Чилик, за осъществяване на извънболнична медицинска помощ.
 4. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Х. Е. с признато право на собственост в землище с. Петлино, община Кърджали.
 5. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Х. Р. с признато право на собственост в землище с. Болярци, община Кърджали.
 6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на М. М. с признато право на собственост в землище с. Невестино, община Кърджали.
 7. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на С. Ш. с признато право на собственост в землище с. Рани лист, община Кърджали.
 8. Изменение на Решение № 290, Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.12.2020 г.
 9. Одобряване на изменение в Споразумение между кандидат и партньори за сътрудничество по интегриран проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2 по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
 10. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 11. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 12. Предложение за одобряване изменението на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.247 по плана на ”Централна градска част”, гр. Кърджали и промяна на статута на новообразуваните УПИ ІІ и УПИ ІІІ, с отреждане за трафопост, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 13. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване през имоти 40909.116.183, 40909.116.181, 40909.116.165 и 40909.116.121  за нови жилищни сгради  в поземлени имоти  116.169 и 40909.116.70 в кв.133, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
 14. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Изместване на ВЛНН  изв.1, ТП 1 ”Горна Гледка”   в участъка  между  Ст.9 и Ст.11, преминаваща през УПИ ХІV-193, кв.13 по плана на   кв. ”Горна Гледка”, гр.Кърджали”.
 15. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване  на  еднофамилна жилищна сграда в ПИ 40909.8.34 от съществуващ КРШ  F5  през ПИ 40909.9.49 през ПИ 40909.8.21 по КККР на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
 16. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за  обект:  “Външно  кабелно  електрозахранване   на   жилищни  сгради  на „Балтимекс” ЕООД в ПИ 40909.8.49, ПИ 40909.8.50 и ПИ 40909.8.51   от съществуващ КРШ  в   ПИ 40909.8.21 по КККР на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
 17. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект:  “Външно  кабелно  електрозахранване   на   жилищна  сграда  на Ф. Ф. с местонахождение земл. Гр. Кърджали в ПИ 40909.19. 272,   от  БКТП 85А в  ПИ 40909.20.110 през ПИ 40909.19.162 и ПИ 40909.19.60 по КККР на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
 18. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект:  “Външно  кабелно  електрозахранване през ПИ 40909.116.183, ПИ 40909.116.181 и ПИ 40909.116.121 за   нови жилищни  сгради  в  ПИ 40909.116.405 и ПИ 40909.116.404 ж.к. „ Възрожденци ”, кв.116 на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
 19. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект:  “Външно  кабелно  електрозахранване през ПИ 40909.111.17  за   нова жилищна  сграда  в  ПИ 40909.111.389 и ПИ 40909.111.390 ж.к. „Възрожденци” гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
 20. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект:  “Външно  кабелно  електрозахранване през ПИ 40909.119.258 и ПИ 40909.119.201  за   нова жилищна  сграда  в  ПИ 40909.119.245 ж.к. „Студен кладенец”, кв.123  гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
 21. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект:  “Външно  кабелно  електрозахранване през ПИ 40909.110.12 и ПИ 40909.110.17 за административно производствена  сграда  в  ПИ 40909.110.327, кв.170 гр. Кърджали.
 22. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект:  “Външно кабелно електрозахранване на ,,Многосекционна сграда“, с местонахождение гр. Кърджали, имот №40909.127.523, преминавайки през  ПИ 40909.123.160, ПИ 40909.123.180, ПИ 40909.123.219, ПИ 40909.123.175, ПИ 40909.126.123, ПИ 40909.127.415, ПИ 40909.127.507  до ново електромерно табло на фасадата на сградата“.
 23. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Разширение на вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика, община Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 24. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема за обект: “Актуализация на работен проект за вътрешна водопроводна мрежа на с. Главатарци, община Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 25. Предложение за одобряване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ на ”Хранителен (довеждащ) водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна скала, община Кърджали”.
 26. Предложение за одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план- парцеларен план/ за обект: ”Възникнал свлачищен участък в село Енчец, гребна база, Община Кърджали” в землището  на с.Брош общ. Община Кърджали.
 27. Предложение за одобряване ПУП-ПР /Подробен устройствен план – план за регулация/ и ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за укрепване на” Свлачище с регистрационен №KRZ 16.66603-02 с местонахождение кв.4, кв.6, кв.10 и кв.12 , с.Сипей и землището, общ. Кърджали” с цел превенция и противодействие на свлачищните процеси в общ.Кърджали.
 28. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план с цел Право за прокарване на Ел и ВиК трасе до поземлен имот през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 29. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електро захранване през поземлени имоти 40909.106.625, 40909.106.469, 40909.106.186, 40909.106.445 и 40909.106.488  за нова жилищна сграда  в поземлен имот  106.677, кв.90, район Пазара, гр.Кърджали”.
 30. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
 31. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
 32. Приемане на нова Номенклатура и цени на основните услуги предлагани в ОП ”Обредни дейности” към община Кърджали.
 33. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 34. Питане.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                                    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

/инж. ЮСЕИН АХМЕД