409 нарушения са установили от Инспекцията по труда през ноември

Общество

Седем работодатели са си позволили да наемат служители без трудови договори

През месец ноември 2021 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали е извършила 71 проверки в 71 предприятия на територията на областта, в това число и проверки за изпълнението на  дадени задължителни предписания, установени при предходни проверки. Констатираните нарушения са общо  409 – 224 по трудови правоотношения и 182 по здравословни и безопасни условия на труд.

До края на ноември предстои да бъдат приключени още 27 проверки, заложени в плана за месеца, обявиха от Инспекцията по труда.

За предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, са дадени 395 задължителни за изпълнение предписания с определени срокове на изпълнение. Констатирани са 7 броя нарушения, свързани с наемане на лица без трудови договори. Общият брой съставени и връчени актове за установени административни нарушения е 24 , но предстои да бъдат съставени и връчени до края на месеца още няколко акта.

Продължават проверките, свързани със спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на КОВИД-19. И до момента инспекторите по труда, самостоятелно или съвместно с други органи, проверяват дали работодателят е предприел действия за въвеждане на противоепидемични мерки в предприятията като част от задълженията му да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Работещите от своя страна имат задължението да изпълняват въведените от работодателя правила за безопасност и здраве. Относно допълнителните мерки, въведени с последните заповеди на министъра на здравеопазването, трудовите инспектори проверяват отново дали  същите са отразени в създадената от работодателя организация по здраве и безопасност при работа, както и дали е създаден ред за изпълнението им и за контрол по спазването им.

При установени нарушения Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали има правомощия и издава задължителни за изпълнение предписания на работодателите за отстраняването им в кратки срокове, уточняват от институцията.

Вашият коментар