300 нарушения установиха от Инспекцията по труда в Кърджали през септември

Общество

От 01.09.2021 год. до 27.09.2021 год. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали е извършила 133 проверки, при които са  установени 300 нарушения, както следва: 210 по трудови правоотношения и 90 по здравословни и безопасни условия на труд;

На основание чл. 404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда са дадени 300 задължителни за изпълнение предписания с определени срокове на изпълнение. До края на месеца предстои да бъдат приключени заложените в плана за месец септември проверки, както и извършените проверки по допълнителни кампании.

В изпълнение на поетите ангажименти от ИА ГИТ за участие в реализирането на инспекционната част на национални ниво от организираната от Европейския орган по труда кампания „Права през всички сезони“, се проведе седмица на действието от 20-24 септември 2021г., като се извършиха  допълнително 25 бр. тематични проверки в сектор „земеделие“.  Акцент при извършване на проверките са работодателите, за които при предходни проверки е установено незаконосъобразно наемане на работа на лица и за които има данни, че наемат чуждестранни работници. Едновременно с провеждане на кампанията „Права през всички сезони“ и проверките в сектор „земеделие“ се извършиха и засилени тематични проверки в животновъдните ферми, като важен акцинт на проверките е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, както и законосъобразност при наемане на непълнолетни лица. Проверките извършени в сектор „животновъдство“ обхванаха и степента на безопасност на работното оборудване, с приоритет по отношение механичната безопасност/опасност от движещи се части на работното оборудване и използването на самоходна техника/, електробезопасност, съответствието на електрооборудването спрямо средата на експлоатация, особено при работа във влажна среда.

Проверките в сектор „земеделие“ и „животновъдство“ ще продължат да се извършват и през месец октомври.  Продължават проверките свързани със спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID – 19/коронавирус/ в по-големите предприятия, където вероятността от струпване на хора на едно място е по-голяма. Засилен остава  и контрола  на строителните обекти,  тъй като секторът традиционно подлежи на засилен контрол, поради установеният през годините висок риск по отношение на безопасността на труда, така и по използването на недеклариран труд.

През месец септември 2021г. в дирекцията са постъпили 15 искания за издаване на разрешения за приемане на работа на непълнолетни лица, на които са издадени съответните разрешения. В същия период е установено едно непълнолетно лице да полагат труд без предварително издадено разрешение от Инспекцията по труда.

За допуснати нарушения, представляващи  риск за здравето и живота на работещите или довели до вредни последици за тях е потърсена административно наказателна отговорност от работодателите, като в горепосочения период са съставени и връчени 9 акта, всички за неспазени изисквания на здравословни и безопасни условия на труд .

През месец септември  са издадени 30 наказателни постановления, като сумата на глобите е в размер на 36 600лв. Връчени наказателни постановления са 34.

През месец септември  2021 год., не са установени нарушения по изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение.