Област Кърджали е на 21-во място по равнище на безработица в страната

Водещи, Общество

Равнището на безработица през месец август е 7,76% при 4,90% за страната. То се повишава спрямо предходния месец с 0,02%, а спрямо август 2020г. е по-ниско с 2,27% . Към 31.08.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 714, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение от 15 души, а в сравнение с август 2020г. регистрираните безработни са с 1 380 по-малко.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,4%, а с най-високо – община Ардино – 17,1% и община Джебел – 14,9%.

Област Кърджали се нарежда на 21-ва позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 644 и са от различни икономически дейности.

Към 31.08.2021г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 778 жени и 1 936 мъже. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 15, а на мъжете броят спрямо юли не се променя.

Разпределението на безработните по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,4% /1 906 бр./ и от 50 до 54г. – 14,2% /672 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /24 бр./. Безработните над 50г. са 2 578 – 54,7% от общо регистрираните. Регистрираните младежи до 29г. са 370, като делът им е 7,8% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 12 лица спрямо предходния месец /358/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 626 и съставляват 13,3% от всички регистрирани безработни. Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 524 души или 53,5%. Спрямо предходния месец броят им се е увеличил с 32-ма души. Висшистите съставляват 8% и са 376 човека. Те намаляват спрямо предходния месец с шестима. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 38,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 814 души.

През август в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 436 свободни работни места, на първичен пазар на труда 244 и за субсидирана заетост 192 /по програми – 165, в т.ч. по схеми на ОП РЧР – 153 и по мерки – 27/. Същевременно на работа са постъпили 374 безработни лица. 95 от тях са с работническа специалност, 78 са от групата на специалистите и 201 са без квалификация. По степен на образование: с висше образование са 46 лица, със средно 207 и с основно и по-ниско 121 човека.