40,3 % от безработните в Кърджалийско – над 55 годишни

Икономика

Към 31.07.2021г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 763 жени /58,8%/ и 1 936 мъже /41,2%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 60, а на мъжете с 49.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта – с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,3% /1 894 бр./ и от 50 до 54г. – 14,2% /666 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,6% /27 бр./.

Статиската сочи, че  към 31 юли,  безработните над 50г. са 2 560 – 54,5% от общо регистрираните.

Регистрираните младежи до 29г. към същата дата  са 358, като делът им е 7,6% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 49 лица спрямо предходния месец /407/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 626 и съставляват 13,3% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 25 лица /601/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 492 души или 53,1%. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 37 лица /2 529/.

Висшистите съставляват 8,1% и са 382 бр. Те се намаляват спрямо предходния месец с 6 бр./388/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 38,8% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 825 души. Те  намаляват с 66 бр. спрямо предходния месец /1 891/.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 23,8% /1 120 бр./;

– специалисти – 13,3% /625 бр./.

– без специалност и професия – 62,9% /2 954 бр./.

 

Арда нюз