Заявления за помощи за отопление се приемат до 31 октомври

Общество

Целевата помощ за отопление е за 5 месеца – за периода от 1 ноември до 31 март. За този отоплителен сезон размерът й е 104.71 лева месечно, или  общо 523.55 лева. Финансовата подкрепа за социално слаби е увеличена в сравнение с предходната година, когато на месец се отпускаха по 99,16 лева.

Подаването на декларации за предоставяне на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон започна от началото на месец юли. Заявления ще се приемат до 31 октомври.

Лицата и семействата подават заявление-декларация по образец в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. В декларацията задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.

В срок до 20 дни от подаване на заявление социален работник извършва анкета и посещение по настоящия адрес, посочен в заявлението и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.

Заповедта за отпускане или отказ се връчва в 14-дневен срок от издаването и и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Срокът за изплащане на помощите е до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускане.