Закритото поделение бе предоставено безвъзмездно на Община Ардино

Общество

След близо 22-годишна кореспонденция между Община Ардино и Министерството на отбраната, терените и сградите на закритото поделение, което се намира в центъра на града, с решение на Министерския съвет №162 от 25 февруари 2021 г. беше прехвърлен безвъзмездно на общината.
За целта кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан със заповед назначи комисия за подписване на фактическо предаване и приемане на недвижимия имот, публично-държавна собственост, представляващ поземлен имот с 71,078 дка площ, застроена с 16 сгради и 4 468 кв.м. застроена площ.
Подписаният договор между Община Ардино и Областният управител на Кърджали предвижда безвъзмездно изграждане на общо-достъпна инфраструктура в град Ардино, разширяване на парковата и алейна мрежа, както и създаване на условия за развитие на социални дейности и усъвършенстване на информационно-комуникативната политика на общината, при съобразяване със законодателството о правилата при държавните помощи.
Почти всички материални актове, включително и сградите са в състояние на неизползваемост, за които се изисква значително финансиране.
Гюнер ШЮКРИ