Кърджали е на 19-то място по безработица в страната

Общество

Равнището на безработица в област Кърджали през месец юни е 7,9% при 5,2% за страната като се понижава спрямо предходния месец с 0,4%, а спрямо юни 2020г. е по-ниско с 2,5% /10,4%/.

Към 30.06.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 808, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 215 души, а в сравнение с месец юни 2020г. регистрираните безработни са с 1 534 по-малко.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,8%, а с най-високо – община Ардино – 17,1% и община Джебел – 15,2%.

Област Кърджали се нарежда на 19-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни през месеца са 532, сочи информацията за пазара на труда в област Кърджали за месец юни 2021 година. Към 30.06.2021г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 823 жени и 1 985 мъже. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 64, а на мъжете със 151.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 39,3% и от 50 до 54г. – 13,9% . С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,9% . Безработните над 50г. са 2 558 или 53,2% от общо регистрираните. Младежите /лица до 29 г./на трудовата борса са 407.

Продължително безработните с престой в бюрото по труда над 1 година в област Кърджали са 601 и съставляват 12,5% от всички регистрирани безработни. Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

През юни в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 560 свободни работни места. На работа са постъпили 552 безработни лица.