В ПГОД ,,Евридика“ се проведе обучение по проект ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Общество

В ПГОД ,,Евридика“ гр. Кърджали се проведе обучение по проект ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с ученици по Дейност 2 и родители по Дейност 4.

Обучението за родители, с ръководител Хазел Халил,  продължи 2 астрономически часа и в него се включиха образователния медиатор към училището и  родители. Те се запознаха с видовете електронни  платформи и с онлайн платформата Microsoft Teams.

С ученици обучението се проведе на 2 групи с продължителност 4 учебни часа в рамките на 4 дни. Учениците придобиха умения за работа с електронни образователни платформи.

Проекта се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.