ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Обяви

Община Ардино изпълнява проект: „Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“, с акроним ARDICO (“Ardino and Didymoteicho connected through past and future” ).

Проектът се финансира по Договор № В2.6с.16 от 12.12.2019г.  за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014 -2020 с Водеща организация –  Община Ардино” – България и партньори: Община Димотика – Гърция и Археология Еврос- Гърция с продължителност – 24 месеца.

Основната цел на проекта е: Консервация и опазване на културно-историческото наследство в древните провинции Родопи и Еврос.

Специфична цел 1 е: Развитие на туризма в граничния регион – културен, исторически и еко туризъм;

Специфична цел 2 е: Постигане на икономически растеж и оптимизация на пазара чрез инвестиране в знания и трансфер на ноу-хау.

Основната цел на проекта и специфичните му цели съответстват на приоритетната ос 2 на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014 -2020: Устойчив и адаптиран към климата трансграничен район, тематичен обект 06 – Консервация и опазване на околната среда и насърчаване на ефективността на ресурсите, инвестиционен приоритет (6C) Опазване, защита, насърчаване и развитие на природно и културно наследство, специфична цел  4: Валоризиране на трансграничното културно и природно наследство за туристически цели.

В рамките на проекта е предвидено Община Ардино да изпълни:

  • Реконструкция и рехабилитация на общински път „Дядовци – Дяволски мост“ с дължина 1+938.16;
  • Реконструкция на калдъръмена пешеходна пътека;
  • Изграждане и поставяне на беседка;
  • Изграждане и поставяне на беседка с чешма;
  • Изработване на рекламни материали, брошури, флаери;
  • Организиране и провеждане на фестивал
  • Обучение по гръцки език на 20 служители на Община Ардино и издаване на фразеологичен речник.

Общият бюджет на проекта е  1 141 928,19 €, определеният за Община Ардино бюджет е в размер на 518 271,12 евро, от които 85% от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014-2020 “ (Interreg V-A“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme“) и 15% национално съфинансиране.