ОБЯВА

Обяви

Общинска администрация на община Кирково

област Кърджали

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на Решение №204 от Протокол №16/26.04.2021г. на ОбС – Кирково и Заповед №РД-10-326/10.06.2021г. на Кмета на Община Кирково
 ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 на 29.06.2021г. (вторник) от 09:00 часа в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 

  1. Поземлен имот, с площ 412 (четиристотин и дванадесет) кв.м., ведно с построена в него едноетажна масивна сграда (магазин), състояща се от зала, два склада и коридор със застроена площ от 66 (шестдесет и шест) кв.м., построена през 1976 г., находящ се в урбанизираната територия на с. Каялоба, община Кирково, при граници на имота: север – имот на Шериф Мемиш, имот на Мюрсел Юмеросман Мехмед и празно място; изток – липсват данни за собственост; юг – улица; запад – имот на Шериф Юсеин Емин и имот на Феим Юсеин Емин, актуван с Акт за частна общинска собственост №1037/09.11.2020г., вписан в Служба по Вписвания при РС-Момчилград, с вх.№1803/11.11.2020г., Акт №92, том 8, дело №1480/2020г., имотна партида 35496, при начална тръжна цена 6 773, 00 (шест хиляди седемстотин седемдесет и три) лева, от които за:
  2. Неурегулиран поземлен имот, с площ 412 (четиристотин и дванадесет) кв.м., в размер на 3 209, 00 (три хиляди двеста и девет) лева без ДДС.
  3. Едноетажна масивна сграда /магазин/, състояща се от зала, два склада и коридор със застроена площ 66 (шестдесет и шест) кв.м., в размер на 3 564, 00 (три хиляди петстотин шестдесет и четири) лева. Върху сумата не се начислява ДДС.
  4. Тръжна документация може да бъде закупена от кандидатите или техни упълномощени представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20,00 (двадесет) лева без ДДС (невъзстановима), на гише №2 (каса) на същия етаж, най-късно до 16.30 часа на 28.06.2021г.

     III. Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 50% от началната тръжна цена, 3 386, 50 (три хиляди триста осемдесет и шест и 0, 50) лева по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB91303334857901 BIG SOMBBGSF при “Общинска банка” АД, Финансов център – Кирково, в периода до 28.06.2021г. включително.

  1. Предложението за участие в търга се подава от участниците или упълномощени техни представители най-късно до 17:00 часа на 28.06.2021г. в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса” на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1.

 

 

  1. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС” при ОбА-Кирково.

 

Допълнителна информация на тел. 036793980