Отново „Иновации в действие“ в СУ „ Васил Левски“ – Крумовград

Общество

Увеличи се интересът и стремежът на  българските училища, да постигат подобряване на качеството на образованието чрез въвеждане на иновации. За учебната 2017/2018 година иновативните училища бяха 184, а за 2020/2021 година вече са 504.

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Едно от тях е  Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград.

Училищната иновация е система от уроци и практически занятия в часовете по  български език и литература, обществени и природни науки и изкуства, в часа на класа, както  и в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии в три области на компетентност по гражданско образование: кариерно ориентиране, толерантност и етнорелигиозен диалог и здравно образование. Основа за създаването й са иновативни практики предоставени от: Румен Костов – в толерантност и етнорелигиозен диалог, Димитрина Стоянова – в здравно образование, Веселин Тосков – в кариерно ориентиране.

Целта на иновацията е да се повиши качеството на гражданското образование в училището чрез иновативни методи на преподаване и прилагане на нововъведения по отношение на организацията на обучението.

Подцели:

  • Чрез кариерно ориентиране на учениците от IV, VII и X клас в часа на класа и чрез практическа работа в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии с ученици от IV до XII клас да се реализира позитивен модел за професионално ориентиране.
  • Чрез образование в толерантност и етнорелигиозен диалог да се изградят у

учениците от I – IV клас позитивни поведенчески модели.

  • Чрез здравно образование да се развият у учениците от I – IV клас умения за поддържане на здравословен начин на живот.

Вече трета година училището реализира иновативения проект „Ние в XXI век“ в трите

области на компетентност.

За втори път училището участва в Национална програма „Иновации в действие“, модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“ и модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в програмата.

От 4 до 6 юни 2021 година Средно училище „Васил Левски“ бе домакин на дейности по НП „Иновации в действие“ и посрещна участниците от Първо средно училище „Свети Седмочисленици” гр. Търговище и Средно училище „Васил Левски“ – гр. Ардино, област Кърджали. Целта на дейностите по програмата бе да се популяризира иновативната практика за работа с ученици с изявени дарби в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии и в часа на класа – запознаване на учениците от IV, VII и X клас с професии в IT индустрията.

Всяка година се анкетират и по един от родителите на 15-те участници в групата „Свободна форма на подготовка“. В две презентации присъстващите бяха запознати с тригодишни обобщени данни от проведените анкети с ученици и родители. Представено беше и изследване за период от 10 години  (2010 – 2020 година), в което целева група са участниците в олимпиади и състезания по информационни технологии – 22, а  приложения инструментариум – анкетиране. Целта е да се покаже професионалната реализация на участниците иновативната практика, както и в олимпиади и национални състезания по информационни технологии в този период.

Програмата продължи с провеждане на занятие в групата „Свободна форма на подготовка“ по информационни технологии с участие на гостите от Ардино и Търговище.

За участниците в НП „Иновации в действие“ денят завърши с културни и развлекателни мероприятия.

На 05.06.2021 г. за гости и домакини бе организирано и проведено посещение на архитектурно-строителни паметници на културата от местно значение – Римски мост и воденици в с. Егрек. На национален кръг на олимпиадата по информационни технологии в гр. Хисаря през 2016 г. ученици от училището спечелиха четвъртото място в категория „Мултимедия“ с мултимедийна презентация на тема „Енергия на водата“, чрез която представиха петте действащи воденици.

Програмата продължи с посещение на Природозащитен център с. Студен кладенец, Абразивни кладенци, еко пътека в резерват „Вълчи дол“. Учениците и техните ръководители  се насладиха на красотата, богатството и разнообразието на животинския и растителен свят в община Крумовград. Бъдещите проекти на учениците за участие в олимпиадата по информационни технологии са свързани с долината на лешоядите и природозащитния център в село Студен кладенец.

На сбогуване на следващия ден участниците от трите училища си обещаха обмяната на иновативни идеи и успешни практики да продължи и след приключване на дейностите по Националната програма „Иновации в действие“.

Всички дейности бяха проведени при спазване на противоепидемичните мерки.

 

 

 

Вашият коментар